نشانی
تهران - اتوبان ستاری- پیامبر شرقی؛ پلاک 70 واحد 1 شرقی
تلفن ( بازدید و مشاوره رایگان )
44016580 - 09121714084

ضوابط نورگیری برای پاسیو یا حیاط خلوت ساختمانها

  • ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع
  • ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

الف ) ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6% ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست . به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . 
حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3% ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.  به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند.

 ب)  ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع 
حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامیست . به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی میگویند. 
حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست . 
در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری میکنند : 
فاصله دوپنجره فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامیست . 
فاصله دوپنجره فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست . 
فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست . 
ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد . 
در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی، شرایط زیر رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یا پاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند. 
  
1- نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت 12مترمربع، باحداقل عرض 3متر.  
2-  نورگیر آشپزخانه بامساحت 6مترمربع، باحداقل عرض 2 متر.  
3- نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی بامساحت کمتر از 200 مترمربع، باحداقل عرض 2متر. 
  
بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر از 6% مساحت زمین و همچنین نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از 3% مساحت زمین بیشتر باشد نیز جزء زیربنا محسوب نمی گردد. 

 

لینک مرتبط : http://pgm.pcn.ir/Group41304

 


طراحی سایت
دوشنبه 18 فروردين 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 13 شعبان 1441.
تاریخ قمری :
Apr 06 2020.
تاریخ میلادی :