اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در میدان قیام
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در میدان قیام توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در میدان قیام ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در تهران نو
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در تهران نو توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در تهران نو ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در شریعتی
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در شریعتی توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در شریعتی ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در آیت الله کاشانی
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در آیت الله کاشانی توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در آیت الله کاشانی ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در جنت آباد
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در جنت آباد توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در جنت آباد ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.