اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در خیابان کرمان
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در خیابان کرمان توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در خیابان کرمان ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در استاد معین
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در استاد معین توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در استاد معین ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در اصفهان
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در اصفهان توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در اصفهان ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در فاطمی
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در فاطمی توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در فاطمی ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در فردوس
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در فردوس توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در فردوس ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در قلهک
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در قلهک توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در قلهک ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.