اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در جنت آباد
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در جنت آباد توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در جنت آباد ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) و سقف کاذب در میدان قیام
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در میدان قیام توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در میدان قیام ، سقف حیاط خلوت شیب دار تخت و سقف کاذب می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در خیابان کرمان
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در خیابان کرمان توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در خیابان کرمان ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.
اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در استاد معین
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در استاد معین توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در استاد معین ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.